Špecializujeme sa na právne služby v oblasti obchodno-právnej agendy týkajúcej sa obchodných spoločností, záväzkového práva, práva nehnuteľností, občiansko- právnej agendy.

Založenie a zmeny obchodných spoločnosti

 

 •  komplexná právna pomoc a poradenstvo pokrývajúce široké spektrum otázok súvisiacich s firemnými záležitosťami
 • zakladanie, zmeny a výmaz slovenských obchodných spoločností vrátane realizácie s tým súvisiacich právnych úkonov
 • zastupovanie klientov pri získavaní potrebných oprávnení a povolení v konaniach na živnostenských úradoch a iných ústredných či miestnych orgánoch štátnej správy
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov (vypracúvanie stanov, spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv, akcionárskych zmlúv a iných firemných dokumentov)

Záväzkové právo (zmluvné právo)

 

– prevody obchodných podielov a akcií, zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o predaji podniku, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy, leasingové zmluvy, zmluvy o doprave – zasielateľské zmluvy, poistné zmluvy a iné.

Zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností

 

 • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
 • komplexná príprava a realizácia greenfield a brownfield projektov
 • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
 • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní
 • uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam
 • komplexné poradenstvo v oblasti reštitučných nárokov a zastupovanie v reštitučných konaniach
 • komplexné poradenstvo v oblasti dedičských nárokov a dedičských konaní

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 

Po právoplatnosti rozvodového konania vzniká potreba upraviť majetkové pomery bývalých manželov. Majetok manželov tvoril tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo za predpokladu, že nebolo počas trvania manželstva zrušené.

Do masy BSM patrí všetko, čo manželia nadobudli počas trvania manželstva, napr. nehnuteľnosti, hnuteľné veci, majetkové práva, obchodné podiely, akcie, cenné papiere a pod. Z masy BSM sú vylúčené veci, ktoré jeden z manželov nadobudol počas trvania manželstva dedením alebo darovaním.

S vyporiadaním BSM máme bohaté skúsenosti. Spôsob vyporiadania je buď dohodou, alebo súdnym rozhodnutím, pričom vzhľadom na výšku súdneho poplatku, ktorý je 3% z čistej hodnoty BSM odporúčame uzatvoriť dohodu.

Vyporiadanie BSM býva pre účastníkov najmä emocionálne náročná zaležitosť, preto odporúčame zastúpenie advokátom, ktorý vie výrazne pomôcť pri navrhovaní riešení a spísaní právne platnej a účinnej dohody, resp. v prípade vyporiadania súdom zastupovať záujmy svojho klienta.

Chcete kúpiť nehnuteľnosť, či postaviť si dom? Radi vám s tým pomôžeme.

Pomôžeme vám prefinancovať vaše náklady na nové bývanie. Nájdeme správny spôsob a najvýhodnejšie ponuky. Neváhajte nás kontaktovať