Our team of agents are ready to help you reach your real estate goals by making your needs our number one priority. We recognize you have a choice when it comes to working with a real estate professional.

Mgr. Lívia Chlebničanová

realitný agent
Obstaráva - nehnuteľnosti

Získala som vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú som ukončila v roku 2014 a bol mi udelený akademický titul „magister“ (Mgr.).V súčasnosti som absolvovala Dizertačnú skúšku s témou dizertačnej práce „Kúpna zmluva v obchodno-právnej úprave úkonov“ na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia som tiež absolvovala viaceré zahraničné a domáce stáže a to napr. v Európskom parlamente, na Úrade vlády SR.

Praktické skúsenosti som získala v…

viac detailov